Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

0261 cf1c 500
2421 036d 500

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

I need attention and sex

Reposted fromLauderdak Lauderdak viagoszko goszko
2615 6e78 500
gaszka
9535 69f8
Reposted fromkarahippie karahippie vialenka024 lenka024
gaszka
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialenka024 lenka024
gaszka
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagoszko goszko
gaszka
Śniłeś mi się dzisiaj, co Cię naszło by nawiedzać mnie w snach?
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viaszydera szydera
gaszka
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie viapodkreslajmnie podkreslajmnie
0727 bae0 500

scenephile:

- Bitch.
- Bastard.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaszydera szydera
gaszka
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa
gaszka
4088 b347
Reposted fromkyte kyte vialenka024 lenka024
gaszka
9692 82ef
Reposted fromowca owca vialenka024 lenka024
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

gaszka
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
gaszka
gaszka
Potrzebuję Cię zobaczyć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl