Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

gaszka
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown viaszydera szydera
gaszka
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaszydera szydera

July 29 2018

gaszka

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
gaszka
3519 3f82
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
gaszka
2980 d3e6
More nom please
Reposted fromdarthsadic darthsadic viawarkocz warkocz
gaszka
gaszka
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viawarkocz warkocz
gaszka
gaszka
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaszydera szydera
gaszka
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viatulele tulele
gaszka
gaszka
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera
gaszka
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon viaszydera szydera

June 26 2018

gaszka
6261 1ce7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz
gaszka
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
7277 5101 500
Reposted fromidiod idiod viaFlowialiusz Flowialiusz
gaszka
 
Reposted from4777727772 4777727772 viawerx werx
gaszka
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viajagodowykubek jagodowykubek
gaszka
Reposted fromgruetze gruetze viazorax zorax
gaszka
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viajagodowykubek jagodowykubek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl